ONDERSTEUNINGSPLANRAAD

1. Wat is een ondersteuningsplanraad? 

2. Hoe is de samenstelling van de ondersteuningsplanraad? 

3. Vertegenwoordigers ondersteuningsplanraad van samenwerkingsverband 2202-PO.

4. Wat zijn de taken van de ondersteuningsplanraad? & wat doen de leden van de OPR?

5. Kan iedereen lid worden van de ondersteuningsplanraad?

6. Link naar het jaarverslag OPR 2016-2017, reglement & de statuten van de ondersteuningsplanraad.

7. Vergader planning ondersteuningsplanraad schooljaar 2018-2019.

Overleggen1. Wat is een ondersteuningsplanraad? 

De ondersteuningsplanraad is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. De belangrijkste taak van deze raad is instemming te verlenen aan het ondersteuningsplan. De ondersteuningsplanraad bestaat voor de helft uit personeel en voor de helft uit ouders. De leden van de ondersteuningsplanraad worden gekozen door de medezeggenschapsraad van één de scholen in ons samenwerkingsverband.
(De medezeggenschapsraad is een zelfstandige adviescommissie, die inspraak heeft op de school. In deze commissie zitten mensen die bij de school betrokken zijn: ouders en leerkrachten).

De ondersteuningsplanraad:

 • geeft haar goedkeuring op het ondersteuningsplan (1x per 4 jaar)
 • ook als er verandering zijn in het ondersteuningsplan
 • ook wil de OPR de ouders zo veel en goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom passend onderwijs.
 • de leden van de ondersteuningsplanraad worden voorgedragen door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in SWV 2202-PO.
 • de OPR bestaat uit ouders en personeel (onderwijsprofessionals van de scholen binnen ons samenwerkingsverband).
  Lees meer over de OPR

2. Hoe is de samenstelling van de ondersteuningsplanraad? 

De OPR bestaat uit negen (9) personen, per schoolbestuur één ouder of personeelslid volgens:
– de wettelijke taken van de OPR
– slagvaardigheid
– expertise
– het streven naar een evenwichtige verdeling van ouders en personeel
Contact persoon voor de OPR is ambtelijk secretaris Anneke Neinders
Telefoon: 0591-643206 (ma t/m do)
Email: info@swv2202.nl

Wilt u ook meedenken en lid worden van de ondersteuningsplanraad?
U kunt daarvoor contact opnemen met Anneke Neinders. 

3. Vertegenwoordigers ondersteuningsplanraad van samenwerkingsverband 2202-PO.

Namens het schoolbestuur van: naam vertegenwoordiger ouder of personeel
Stichting CKC vacature ouder of personeel
Stichting OPO Borger-Odoorn Mevrouw Auktje Grootjans personeel
Stichting Catent vacature personeel
Stichting Openbaar Onderwijs Emmen De heer Erwin Hemme ouder
Stichting Vivani Mevrouw Marjolein Hagen ouder
St. Regionaal expertisecentrum Noords Nederland (RENN4) vacature ouder of personeel
Vereniging Ger. Pr. Onderwijs De Oosthoek Mevrouw Sietia de Vries personeel
Stichting Vrije Scholen Athena  De heer David Kuiper ouder
Stichting Primenius vacature personeel
4. Wat zijn de taken van de ondersteuningsplanraad? & wat doen de leden van de OPR? 

Een lid van de ondersteuningsplanraad: 

 • praat mee over en heeft invloed op de manier waarop het beleid in de regio voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt;
 • denkt mee over de manier waarop extra hulp aan leerlingen geboden kan worden;
 • leert veel over het bredere netwerk waaraan uw school deelneemt en deze kennis en kunde kan gebruikt worden bij de medezeggenschapsraad van de eigen school;
 • wordt geholpen in zijn of haar deelname aan de ondersteuningsplanraad;
 • leert nieuwe en enthousiaste mensen kennen.

5. Kan iedereen lid worden van de ondersteuningsplanraad?

De leden van de OPR moeten ouders en leerkrachten zijn van een school in samenwerkingsverband 2202-PO. De leden van de ondersteuningsplanraad worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in ons samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad hoeven zelf geen lid te zijn van een medezeggenschapsraad.

6. Link naar het jaarverslag OPR 2016-2017, reglement & de statuten van de ondersteuningsplanraad.

Jaarverslag OPR 2017-2018

het reglement van de OPR 

de statuten van de OPR

7. Vergader planning ondersteuningsplanraad schooljaar 2017-2018. 

Vergaderrooster OPR schooljaar 2018-2019
datum tijd
maandag 15 oktober 2018 18.00-20.00 uur
maandag 21 januari 2019 18.00-20.00 uur
maandag 25 maart 2019 18.00-20.00 uur
maandag 3 juni 2019 18.00-20.00 uur