ACADEMY VOOR PROFESSIONALS

• Het scholingsaanbod 2022-2023 voor hoogbegaafdheid van Cedin 

• Het scholingsaanbod 2022-2023 voor hoogbegaafdheid van REC5 

• Contactgegevens coördinator academy voor hoogbegaafdheid 

Naar aanleiding van de wensen, doelen en de visie op scholing van onze onderwijsprofessionals binnen SWV PO 22.02, onderstaand het aanbod voor verdere professionalisering voor leerkrachten, plusklas-leerkrachten en intern begeleiders in hoogbegaafdheid.
Aanmelden voor 1 of meerdere opleidingen kan via de link onder het betreffende aanbod.

Alle bijeenkomsten zijn in het Van der Valk hotel in Emmen

Het scholingsaanbod 2022-2023 voor hoogbegaafdheid van Cedin

Basiskennis hoogbegaafdheid groep 1- 3 en groep 4-8
Als leerkracht streef je naar zo passend mogelijk onderwijs voor álle leerlingen en daarmee ook voor de hoogbegaafde leerlingen. In deze training ligt de focus op de basisondersteuning in de klas, met de volgende uitgangspunten:

• Het bieden van gelijke kansen betekent een ongelijk onderwijsaanbod.
• De leerkracht stuurt, regelt en bewaakt het welbevinden van de leerlingen en streeft naar het meest optimale onderwijsproces.
• Een goed klassenmanagement is een voorwaarde voor gedifferentieerd lesgeven.

In de basistraining worden je basiskennis- en vaardigheden vergroot aan de hand van vier thema’s:
• Signaleren; welke kenmerken kennen we vanuit de literatuur? Welke middelen kun je inzetten ter ondersteuning?
• Passend aanbod: een rijk speelleeraanbod is voorwaarde én gevolg voor het jonge kind. Hoe geef je binnen de kleutergroep vorm aan een beredeneerd aanbod? We gaan in op het verrijken van bestaande materialen en inrichting, en kijken naar extra materialen die je kunt inzetten. Ook kijken we hoe je in groep 3 onderbouwd vorm kunt geven aan compacten en verrijken;
• Klassenmanagement: een groep met verschillende beginniveaus vraagt iets van je klassenmanagement. We kijken naar veelgenoemde knelpunten, maar vooral ook naar de mogelijkheden in de kleutergroep en in groep 3 om binnen de bestaande dagroutine tegemoet te komen aan leerlingen die extra uitdaging nodig hebben;
• Begeleiden: bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is het belangrijk te begeleiden op het gebied van uitdaging, zonder uit het oog te verliezen dat bij het jonge kind een brede ontwikkelingsbasis gelegd moet worden. Hoe doe je recht aan zowel het jonge kind als de uitdaging?

Je leert tijdens de training van en met elkaar, je wisselt ervaringen uit en je kunt het geleerde direct in de praktijk toepassen, met als doel de basisondersteuning voor de slimme kleuter te versterken, gebruikmakend van de methodes en materialen die al op je school aanwezig zijn!

Opzet:
De training bestaat uit fysieke én online bijeenkomsten en 3 elearning-modules die je in je eigen tijd kunt volgen.

Basiscursus groep 1-3
Cursus 1 (groep 1-3):
bk 1 (fysiek): donderdag 22 september 2022; 15-17.00 uur
bk 2 (online): donderdag 3 november 2022; 15-16.30 uur
bk 3 (online): donderdag 24 november 2022, 15-16.30 uur
bk 4 (fysiek): donderdag 19 januari 2023, 15-17 uur
Aanmelden tot uiterlijk 15 juli 2022: Cedin cursus 1 Groep 1-3

Cursus 2 (groep 1-3):
bk 1 (fysiek): dinsdag 7 februari 2023; 15-17.00 uur
bk 2 (online): dinsdag 14 maart 2023; 15-16.30 uur
bk 3 (online): dinsdag 18 april 2023; 15-16.30 uur
bk 4 (fysiek:) dinsdag 23 mei 2023, 15-17 uur
Aanmelden tot uiterlijk 15 december 2022 : Cedin cursus 2 Groep 1-3

Basiscursus groep 4-8
Cursus 3 (groep 4-8):
bk 1 (fysiek): maandag 12 september; 15-17 uur
bk 2 (online): maandag 24 oktober 2022; 15-16.30 uur
bk 3 (online): maandag 21 november 2022, 15-16.30 uur
bk 4 (fysiek): maandag 9 januari 2023, 15-17 uur
Aanmelden tot uiterlijk 15 juli 2022 : Cedin Cursus 3 Groep 4-8

Cursus 4 (groep 4-8):
bk 1 (fysiek): dinsdag 31 januari 2023; 15-17 uur
bk 2 (online): dinsdag 7 maart 2023; 15-16.30 uur
bk 3 (online): dinsdag 11 april 2023, 15-16.30 uur
bk 4 (fysiek): dinsdag 16 mei 2023, 15-17 uur
Aanmelden tot uiterlijk 15 november 2022: Cedin Cursus 4 Groep 4-8

Leergang coördinator hoogbegaafdheid
Tijdens deze training leer je hoe je beter afstemt op de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Je kennis wat betreft het leren en de leerbehoeftes van hoogbegaafde én begaafde leerlingen wordt vergroot en verbreed. Je krijgt zicht op hun leerstijl, leerbehoeftes, leerdoelen en je krijgt handvatten hoe het leerstofaanbod kan worden afgestemd op de (hoog)begaafde leerling. Ook wordt er ingegaan op de attitude van de leerkracht, de leerkrachtvaardigheden die belangrijk zijn in het geven van onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen en hoe aan deze leerlingen passend onderwijs kan worden geboden. Tevens krijg je zicht op wat belangrijk is in de ondersteuning van de leerkrachten die werken met (hoog)begaafde leerlingen.

Na het volgen van deze training:
• Ben je op de hoogte van de opvattingen over (hoog)begaafdheid en weet je wat de kenmerken zijn.
• Ken je de mogelijkheden (inclusief het aanbod aan verrijkingsmateriaal) om in te spelen op de behoefte van (hoog)begaafde leerlingen.
• Beschik je over vaardigheden om hierover te communiceren in het team, met ouders en met de leerlingen zelf.
Na de training ben jij de coördinator binnen jouw school of stichting.

bk 1 Donderdag 15 september 2022 Passend Onderwijs
bk 2 Maandag 10 oktober 2022 Passend Signaleren
bk 3 Maandag 8 november 2022 Slimme jonge kinderen
bk 4 Woensdag 14 december 2022 Passend aanbod groep 3-8
bk 5 Donderdag 26 januari 2023 Onderpresteren
bk 6 Dinsdag 7 maart 2023 Schoolontwikkeling
De bijeenkomsten vinden plaats van 14.30- 17.30 uur
Aanmelden tot uiterlijk 15 juli 2022: Leergang coördinator hoogbegaafdheid

Verdiepende trainingen hoogbegaafdheid
Training voor leerkrachten, plusklas-leerkrachten en intern begeleiders met voldoende basiskennis van hoogbegaafdheid.
Verdieping op specifieke onderwerpen voor consolidatie van de basis-, breedte- en diepte ondersteuning. In twee interactieve sessies van telkens drie uur wordt een onderwerp uitgediept. Deelnemers kunnen hun praktijkervaringen inbrengen en hun kennis op een onderwerp vergroten. Je krijgt praktische tips om toe te passen in de praktijk en er is een mogelijkheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Verdiepingscursus 1: ‘Verrijken’: inzet verrijkingsmethodes en bestaande materialen verrijken
In deze twee studiebijeenkomsten zoomen we in op verrijking. Welke leerling komt hiervoor in aanmerking en welke varianten van verrijking kennen we eigenlijk? Wie heeft dan de regie? Aan welke eisen moet mijn verrijkingstaak eigenlijk aan voldoen en hoe zet ik dat weg in mijn rooster? In deze verdiepingsbijeenkomsten zullen verschillen (aanwezige) materialen de revue passeren én kijken we naar het in kaart brengen van de leerbehoeften van de leerling.
bk 1 dinsdag 8 november 2022
bk 2 dinsdag 17 januari 2023
De verdiepingscursussen vinden plaats van 15-18 uur
Aanmelden tot uiterlijk 30 sept 2022: Verdiepingscursus 1: ‘Verrijken’

Verdiepingscursus 2: Als een leerling vastloopt: stappenplan casuïstiek en intervisie
Leerkrachten werken allemaal heel hard om te zorgen dat de leerlingen in hun klas zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen maar soms loopt een leerling toch vast. Bij (hoog)begaafde leerlingen kunnen daar verschillende redenen voor zijn. Zo kan het aanbod in de klas niet passend zijn of kunnen invloeden vanuit de omgeving of het kind zelf meespelen, zoals bijvoorbeeld minder goed ontwikkelde executieve functies. Het doel van de cursus is om dat je weet welke factoren mee kunnen spelen bij het vastlopen van (hoog) begaafde leerlingen. Je weet welke kern executieve functies er zijn en hoe je je klassenmanagement zo kunt organiseren dat je ook (hoog)begaafde leerlingen kunt begeleiden in je eigen groep. Daarnaast is er tijd voor casuïstiek en intervisie.
bk 1 10 november 2022
bk 31 januari 2023
De verdiepingscursussen vinden plaats van 15-18 uur
Aanmelden tot uiterlijk 30 sept 2022: Verdiepingscursus 2: Als een leerling vastloopt

Verdiepingscursus 3: Overgang PO/VO
De overgang van PO naar VO is een belangrijke stap in de ontwikkeling bij alle kinderen. Zeker bij hoogbegaafde kinderen is het belangrijk deze overgang goed voor te bereiden en de overdracht goed vorm te geven. In deze verdiepingscursus kijken we hoe we de overgang zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen.
bk1 donderdag 2 februari 2023
bk 2 donderdag 9 maart 2023
De verdiepingscursussen vinden plaats van 15-18 uur
Aanmelden tot uiterlijk 15 dec 2022: Verdiepingscursus 3: Overgang PO/VO

Verdiepingscursus 4: De transfer tussen plusklas en regulier
Tijdens deze training starten we met het kijken naar het beleid en criteria voor de plusklas. Vanuit het model van Knoster worden de verschillende onderdelen, waaronder; het doel, de toelatingsprocedure en de praktische randvoorwaarden besproken. Van hieruit kijken we hoe de transfer naar de reguliere groep gedegen vorm kan krijgen. Vervolgens gaan we vanuit de DVO, Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling, aan de slag met de invulling van het lesprogramma in de plusklas.
Bijeenkomst 1: woensdag 8 maart 2023
Bijeenkomst 2: woensdag 5 april 2023
De verdiepingscursussen vinden plaats van 14.30-17.30 uur
Aanmelden tot uiterlijk 16 januari 2023: Verdiepingscursus 4: De transfer plusklas en regulier

Het scholingsaanbod 2022-2023 voor hoogbegaafdheid van REC5

Basiskennis hoogbegaafdheid
Deze basiscursus Hoogbegaafd is opgezet voor alle mensen die werken in het primair onderwijs en die basiskennis nodig hebben van hoogbegaafdheid. Er wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden duidelijk gemaakt op welke wijze hoogbegaafdheid verwerkt kan worden in het onderwijsprogramma. Tips voor leerkrachten over signalering, do’s & don’t’s in het lesgeven en kenmerken en verschijningsvormen van hoogbegaafdheid maken deel uit van het programma. Er is ruimte voor vragen uit de groep. Op een zowel praktische als inspirerende wijze nemen de deelnemers kennis van de basis van hoogbegaafdheid.
Duur: twee bijeenkomsten van 2-2,5 uur.

Cursus 1
bk 1 donderdag 22 september 2022
bk 2 donderdag 6 oktober 2022
De cursussen vinden plaats van 15-17 uur
Aanmelden tot uiterlijk 15 juli 2022: Rec 5 Basiskennis Hoogbegaafdheid Cursus 1

Cursus 2:
bk 1 dinsdag 17 januari 2023
bk 2 dinsdag 31 januari 2023
De cursussen vinden plaats van 15-17 uur
Aanmelden tot uiterlijk 1 november 2022: Rec 5 Basiskennis Hoogbegaafdheid Cursus 2

Het jonge kind|Kiene kleuters
Veel kleuterleerkrachten hebben vragen over de kiene kleuters in hun klas. Hoe kunnen ze deze kinderen het beste onderwijs geven en hoe integreer je dit in een volle kleuterklas? Tijdens de praktische en inspirerende cursus Kiene Kleuters leren kleuterleerkrachten hoe ze het verschil zien tussen een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong en een begaafde kleuter en hoe ze deze groepen tot hun recht kunnen laten komen in de eigen klas. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van aanwezig materiaal en de leerkrachten leren hoe zij zelf passende lessen kunnen opbouwen. Ook is er volop ruimte voor het gebruik van technologie in de kleutergroepen. Onderwerpen als mindset, visies op intelligentie, creativiteit, effecten van interventies, inzetten van ontwikkelingsmateriaal, werken in hoeken, aanvankelijk lezen en rekenen en vervroegde instroom en doorstroom komen aan bod. Ook is er volop ruimte voor vragen en er wordt gebruik gemaakt van ‘best practices’. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat.
Duur: vijf bijeenkomsten van 2-2,5 uur

Cursus 1: Woensdag 15.00 – 17.30 uur
1. 21 september 2022
2. 5 oktober 2022
3. 26 oktober 2022
4. 9 november 2022
5. 23 november 2022
Aanmelden tot uiterlijk 15 juli 2022: Rec 5 Kiene Kleuters Cursus 1

Cursus 2: Woensdag 15.00-17.30 uur
1. 11 januari 2023
2. 25 januari 2023
3. 8 februari 2023
4. 22 februari 2023
5. 8 maart 2023
Aanmelden tot uiterlijk 1 november 2022: Rec 5 Kiene Kleuters Cursus 2

Specialist (hoog) begaafdheid
Naast bovengenoemd aanbod, bestaat er ook de mogelijkheid om een opleiding te volgen tot specialist (hoog)begaafdheid. Ben je hierin geïnteresseerd, meld je dan aan via onderstaande link.
Aanmelden Specialist Begaafdheid

Contactgegevens coördinator academy voor hoogbegaafdheid

De coördinatie van de professionalisering voor hoogbegaafdheid ligt bij Nina Oosterveen. Voor vragen kun je bij haar terecht via email; info@oosterveenadvies.nl