Bezwaar & Landelijke Bezwaaradvies Commissie Toelaatbaarheidsverklaring SBO|(V)SO

Ouders en school zijn het eens over de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring.
De school die de aanvraag voor de TLV opstelt en de school waar de leerling naar toe gaat bereiden de aanvraag gezamenlijk voor. Ze hebben contact over de aanvraag om er zeker van te zijn dat de school die ze op het oog hebben de meest passende plek is voor de leerling én er een plek beschikbaar is na aanmelding.

Ouders en school zijn het niet eens over de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring. 

Om recht te doen aan de zorgplicht wordt er een overleg georganiseerd met:

 • de school die de toelaatbaarheidsverklaring-aanvraag opstelt
 • een vertegenwoordiger van de school die de leerkracht (school) op het oog heeft
 • een vertegenwoordiger van de school die de ouders op het oog hebben.

In afwachting van de uitkomst:
– blijft de leerling ingeschreven op de huidige school
– in de overgang van PO naar VO kan de leerling tijdelijk geplaatst worden op het VO zolang de toelaatbaarheidsverklaring nog niet is afgegeven
– op het moment dat de TLV is afgegeven melden ouders de leerling aan bij de school die zij op het oog hebben
– daarmee vervalt de zorgplicht voor het schoolbestuur waar de leerling stond ingeschreven

Wanneer ouders na het overleg en|of na inschakelen van een onderwijsconsulent het nog niet eens zijn met de school die de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring opstelt over de voorgestelde passende onderwijsplek:
– blijft de leerling ingeschreven op de huidige school (ook als deze geen passende ondersteuning (meer) kan bieden)
– de zorgplicht vervalt niet!

U kunt tegen het besluit van samenwerkingsverband 2202-PO over de toelaatbaarheidsverklaring binnen 6 weken na afgifte een bezwaar indienen.

 • Stap 1: Bezwaar indienen bij het bestuur van de betreffende school
 • Stap 2: Bezwaar indienen bij het bestuur van SWV 2202-PO
 • Stap 3: Inschakelen onderwijsconsulent

Hier leest u meer over onderwijsconsulenten.

Wat als het schoolbestuur de procedure schorsen en verwijderen inzet?
• moet er wel een onderwijsplek zijn voor de leerling
b.v. tijdelijke plaats in orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC), tussenvoorziening of crisisplaats
Als ouders dat niet willen, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

SWV 2202-PO is aangesloten bij de landelijke bezwaaradvies commissie toelaatbaarheidsverklaring SBO|(V)SO. Ouders en|of de school kunnen een bezwaar indienen bij SWV 2202-PO. 

 • de ouders van de leerling waarvoor de toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd
 • het schoolbestuur dat de toelaatbaarheidsverklaring heeft aangevraagd
 • andere belanghebbenden
 • Het bezwaarschrift dient u, het liefst per e-mail, in bij het samenwerkingsverband 2202-PO.
 • De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is 6 weken. Bent u te laat? Motiveer dan zo volledig mogelijk waarom u niet eerder heeft gereageerd.
 • Als u het bezwaarschrift indient per brief, moet deze zijn ondertekend en ook van een datum zijn voorzien.

U kunt het bezwaarschrift sturen naar:
het Bestuur van SWV 2202-PO o.v.v. Bezwaarschrift TLV, Sparrenlaan 4-5, 7822 EM, EMMEN.
of
per e-mail naar Roel Weener, coördinator SWV 2202-PO, email: roel@wkonderwijsadvies.nl

SWV 2202-PO zal het bezwaarschrift voorzien van een grondslag (de reden waarom) en bijlagen, binnen 14 dagen gelijktijdig aanbieden aan de landelijke bezwaaradviescommissie en aan de bezwaarde. Het samenwerkingsverband vraagt aan de commissie om advies uit te brengen. Vervolgens wordt een hoorzitting gehouden waar bezwaarde en het samenwerkingsverband voor worden uitgenodigd.
Binnen 4 weken na de hoorzitting brengt de commissie het advies uit.
Een hoorzitting is een mondelinge gedachtewisseling over een rechtsgeschil die vooral is bedoeld om de behandelend rechter nadere informatie te verschaffen. 

Het samenwerkingsverband;

 • moet op basis van het advies van de landelijke bezwaarcommissie (LBT) de toelaatbaarheidsbeslissing opnieuw bekijken
 • kan het eerder genomen besluit toelaatbaarheid herroepen en – voor zover nodig- een nieuw besluit nemen
 • kan na heroverweging ook besluiten dat het advies van de landelijke bezwaarcommissie (LBT) niet leidt tot een andere toelaatbaarheidsbeslissing

Het regelement van de landelijke bezwaaradviescommissie (LBT), kunt u hier vinden.

Als u het na de bezwaarprocedure nog niet eens bent, dan kunnen ouders en schoolbestuur naar de bestuursrechter. Tegen de nieuwe beslissing van het samenwerkingsverband kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank, sector bestuursrecht.

Procedure Beroep op de bestuursrechter

Beroep aantekenen moet bij de sector bestuursrecht van de rechtbank waar degene die in beroep gaat, woont. Als het een school betreft, daar waar de school is gevestigd. Dit zal in de meeste gevallen de Rechtbank Noord-Nederland zijn.