DE INTEGRALE WERKGROEP/BELEIDSGROEP

werkgroep-31

1. De integrale werkgroep & het ondersteuningsplan.

2. Voorwaarden voor deelnam aan de integrale werkgroep

3. Contactpersoon integrale werkgroep

1. De integrale werkgroep & het ondersteuningsplan.

In opdracht van het bestuur is er een integrale werkgroep (IW) samengesteld. De integrale werkgroep bestaat uit professionals van alle aangesloten schoolbesturen, onder voorzitterschap van de coördinator van samenwerkingsverband 2202-PO en met ondersteuning van de procesondersteuner van het SWV. De werkgroep heeft tot taak om, in opdracht van het bestuur, voor het SWV relevante inhoudelijke en beleidsthema’s nader uit te werken en het bestuur en de coördinator hierover te adviseren in de vorm van concrete en operationele voorstellen voor voorgenomen besluitvorming door het bestuur (waaronder ook de vragenlijsten voor de Monitor en de Rapportage Monitor).

Deze inhoudelijke thema’s zijn altijd gerelateerd aan het ondersteuningsplan (OP) en worden uitgewerkt in de jaarplanning-werkagenda van het betreffende schooljaar. Daarnaast vindt er in de IW tijdens elke geplande bijeenkomst expertise overdracht en kennisdeling plaats. Dit gebeurt door het geven van presentaties door de IW leden, waarbij de ondersteuningsstructuur en de kwaliteitszorg van het bestuur dat de presentatie verzorgt, centraal staan. Op basis van deze presentaties kunnen de IW leden afspraken met elkaar maken over een mogelijk praktisch vervolg aan deze kennisdeling. De opbrengsten van deze presentaties worden tevens opgenomen in de jaarlijkse rapportages van de Monitor van het SWV.
De IW bijeenkomsten zijn niet bedoeld voor het structureel bespreken van casuïstiek.

ONTWIKKELINGEN en WERKAGENDA
Als bouwstenen worden de volgende drie onderdelen gebruikt:
1. De vragen en signalen vanuit het veld (ouders, scholen, leraren, besturen, etc.)
2. Het ondersteuningsplan van samenwerkingsverband 2202-PO
3. De landelijke regelgeving en wet- en regelgeving

2. Voorwaarden voor deelname aan de integrale werkgroep

  • Het gaat om (beleids)medewerkers met een mandaat om te adviseren in de vorm van voorgenomenbesluitvorming door het bestuur van het SWV.
  • De leden hebben voldoende zicht op de actuele en noodzakelijke beleidsontwikkelingen zowel landelijk als op het niveau van het SWV
  • De leden zijn in de positie en functie om een terugkoppeling te verzorgen richting het eigen bestuur en de achterban.
  • De IW kan en mag beschikken over relevante passages uit het verslag van de bestuursvergaderingen, zodat het beleid samenhangt met de bestuurlijke uitgangspunten van het SWV.
  • Leden van de IW worden gefaciliteerd door het SWV 22-02 PO.

3. Contactpersoon integrale werkgroep.

Contactpersoon voor de integrale werkgroep is procesondersteuner Marjet Westerhoff
Vragen kun je mailen naar: m.westerhoff@SWV2202.nl.