Ter voorbereiding op een bezoek van de Onderwijsinspectie en ook omdat het nodig is om informatie actueel te houden is er een update van de website gaande. De website is niet af…het is & blijft werk in progress.
De website zal na 1 mei nog onderhanden worden genomen, om de structuur en vindbaarheid van informatie eenvoudiger en duidelijker te maken.

Jullie input – ideeën – zaken die opvallen – zaken die jullie missen – wensen – interessant nieuws – voor de volgende nieuwsbrief is|zijn zeer welkom. Samenwerkingsverband – het woord zegt het al. We zijn blij met meedenkers en die hebben we ook nodig. Door samen te werken en good practices te delen komen we verder. Wij horen het graag. Stuur een mail naar Marjet Westerhoff, procesondersteuner via m.westerhoff@SWV2202.nl.

Het ondersteuningsplan (OP) van het samenwerkingsverband (SWV) 2202-PO voor de periode 2022-2026 is klaar in concept. Dit OP is tot stand gekomen in nauwe samenwerking en afstemming met de leden van de integrale werkgroep (IW) en de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband. De leden van de integrale werkgroep vertegenwoordigen met elkaar alle deelnemende schoolbesturen van ons samenwerkingsverband en zijn op basis van hun inhoudelijke affiniteit en expertise voorgedragen door deze schoolbesturen.

De leden van de ondersteuningsplanraad hebben via themabijeenkomsten hun inbreng gegeven op dit nieuwe ondersteuningsplan. Een belangrijke aanbeveling was om dit OP goed leesbaar, toegankelijk en begrijpelijk te maken.

Het OP beschrijft de wijze waarop het samenwerkingsverband passend onderwijs in het basis en speciaal (basis) onderwijs voor alle leerlingen vanaf 1 augustus 2022 concreet inhoud en vorm blijft geven.

Het OP voor 2022-2026 sluit aan bij de ontwikkelingen, ambities, doelen en opbrengsten die gerealiseerd zijn in de voorliggende planperiode en bij de uitkomsten van de Monitor van het SWV. En tegelijkertijd borduurt het voort op die uitkomsten en opbrengsten en geeft ook een aantal nieuwe accenten, doelen, ambities en te realiseren opbrengsten. Dit OP wordt in de komende weken ter goedkeuring, instemming en vaststelling voorgelegd aan:
• het bestuur ter vaststelling
• de raad van toezicht ter goedkeuring
• de ondersteuningsplanraad ter instemming
Daarnaast zijn ook alle andere geledingen (Gemeenten, aanpalende SWV-en PO & VO) van meet af aan meegenomen in de inrichting van dit nieuwe OP.

Het goedkeurde ondersteuningsplan 2022-2026 is zo snel mogelijk daarna vindbaar op de website.

Veel leesplezier

Roel Weener
Coordinator SWV 2202-PO