ARRANGEREN|HANDELINGSGERICHT ARRANGEREN 

1. Waarom handelingsgericht arrangeren? 

2. Een arrangement op maat gemaakt voor één of meerdere leerlingen.

3. Wat is handelingsgericht arrangeren?

4. De handelingsgerichte indiceringstrajectwijzer (HIT). 

1. Waarom handelingsgericht arrangeren?

“De waarde van handelingsgericht arrangeren is dat je het samen doet!” Het ondersteuningsteam en de ouders bespreken samen met een deskundige van ons samenwerkingsverband wat ze willen bereiken.

Wat heeft deze leerling nodig?
Wat heeft de leerkracht nodig?
Wat heeft de school nodig?
Welke ondersteuning hebben de ouders nodig? 

2. Een arrangement op maat gemaakt voor één of meerdere leerlingen. 

op_maat_gemaaktDe extra ondersteuning die een kind nodig heeft, leggen ze vast in een arrangement. Een arrangement bestaat bijvoorbeeld uit begeleiding van een deskundige, speciaal lesmateriaal of het aanpassen van de werkplek van de leerling. Dat kan op de gewone basisschool zijn of op een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Ideaal is de ontwikkeling vanuit individuele onderwijsbehoeften naar groepsarrangementen waarvan meerdere leerlingen kunnen profiteren.

3. Wat is handelingsgericht arrangeren? 

Handelingsgericht arrangeren is een werkwijze waarbij de curatieve insteek (wat is er mis met deze leerling) is ingewisseld voor een meer preventieve benadering (wat heeft deze leerling nodig).

Wat heeft dit kind nodig voor een volgende stap in zijn of haar ontwikkeling? Het vinden van een passende aanpak die snel, in zo’n licht mogelijke vorm en bij voorkeur op de school zelf kan plaatsvinden. Dat noemen we handelingsgericht arrangeren. 

Alle betrokkenen (de professionals, de ouders en eventueel de leerling) werken constructief samen op basis van gelijkwaardigheid.
De ouders hebben een instemmingsbevoegdheid in het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Het benoemen van bevorderende en belemmerende factoren is een wezenlijk onderdeel van handelingsgericht werken. Deze doelgerichte en transparante werkwijze leidt tot het bestendigen en vergroten van vertrouwen tussen de partners in het (speciaal) basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

“Een gezamenlijke zoektocht naar mogelijkheden en perspectief, vooruitkijkend en in het belang van het kind!” 

HIT_Logo_Twitter4. De handelingsgerichte indiceringstrajectwijzer (HIT).

De Handelingsgerichte Indiceringstrajectwijzer (HIT) wordt gebruikt om de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een leerling in kaart te brengen. Samen met het ontwikkelingsperspectief en de didactische gegevens is dit nodig voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring voor verwijzing naar het speciaal basis onderwijs en speciaal onderwijs.
De handelingsgerichte indicerings trajectwijzer kàn ook gebruikt worden om arrangementen samen te stellen. Dit is een keuze van het bestuur van de betreffende school van de leerling.

De HIT is als bijlage 3 toegevoegd aan het ondersteuningsplan en vindt u hier>>