BASISONDERSTEUNING

2016 eigen piramide samenwerkingsverbanden1. Wat is basisondersteuning?

2. Waarom basisondersteuning?

3. De vier aspecten & 13 kernkwaliteiten van de basisondersteuning van SWV 2202-PO. 

Bijlage 2 van het OP beschrijft de kaders voor de basisondersteuning. Met een checklist, een ijkinstrument en het model Protocol Medische Handelingen.
>> Klik hier voor bijlage 2 “het samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen” Onderstaand vindt u een samenvatting. 

1. Wat is basisondersteuning?

We omschrijven basisondersteuning als het door samenwerkingsverband 2202-PO afgesproken geheel van preventieve (om iets te voorkomen) en lichte curatieve (verbeterende) maatregelen die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school worden georganiseerd. Altijd op het afgesproken kwaliteitsniveau en eventueel in samenwerking met onze ketenpartners.

2. Waarom basisondersteuning?

Ouders moeten weten wat zij ten minste van iedere school binnen ons samenwerkingsverband mogen verwachten als het om onderwijsondersteuning gaat. Daarmee wordt ook duidelijk welke deskundigheid van het personeel wordt verwacht.

3. De vier aspecten & 13 kernkwaliteiten van de basisondersteuning van SWV 2202-PO.

Samenwerkingsverband 2202-PO heeft voor het formuleren van de basisondersteuning gebruik gemaakt van de uitwerking gebaseerd op:

  • de ‘ijkpunten basisondersteuning’ van Cor Hoffmans e.a. (2010)
  • het “referentiekader passend onderwijs” (2012)

De ijkpunten zijn onderverdeeld in 4 aspecten & 13 kwaliteitskenmerken of kernkwaliteiten. De gezamenlijke schoolbesturen hebben op basis daarvan het niveau van de basisondersteuning vastgesteld dat beschikbaar is voor elke leerling.

DE VIER ASPECTEN 13 KERNKWALITEITEN VAN BASISONDERSTEUNING VAN SWV 2202-PO
Preventieve en licht 1. De leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving
curatieve interventies 2. Voor leerlingen die een passend curriculum nodig hebben is een ontwikkelingsperspectief vastgesteld
De onderwijs 3. De scholen hebben een effectieve interne onderwijs ondersteuningsstructuur
ondersteunings- 4. De leerkrachten, ib-ers en directeuren werken continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties
structuur 5. De scholen hebben een multidisciplinair overleg gericht op de leerlingenondersteuning
6. De ouders en leerlingen zijn actief betrokken bij het onderwijs
Planmatig werken 7. De scholen hebben continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen.
8. De scholen werken opbrengst- en handelingsgericht aan de ontwikkeling van leerlingen.
9. De scholen voeren beleid op het terrein van de leerling ondersteuning.
Kwaliteit van de 10. De scholen werken met effectieve methoden en aanpakken.
basisondersteuning 11. De scholen evalueren jaarlijks de effectiviteit van de leerling ondersteuning.
12. De scholen dragen leerlingen zorgvuldig over.
13. De scholen hebben een ondersteuningsprofiel (SOP) vastgesteld.