• Wat doet het domein overstijgend analyseteam?
• Hoe werkt het DOA?
• Wanneer aanmelding bij het DOA?
• Wie kan aanmelden bij het DOA?
• Het proces in één overzicht

• Contactgegevens Waar kan ik aanmelden?

Wat doet het domein overstijgend analyseteam?

Deze samenwerking is onderdeel van een dekkend netwerk dat ervoor zorgt dat elk kind de kans krijgt op de ontwikkeling, die het verdient.

Het DOA zet de gezamenlijke expertise in om alle kinderen binnen de gemeente Emmen en gemeente Borger-Odoorn een kansrijke ontwikkelplek te geven, welke het beste aansluit bij de zorg- en onderwijsbehoefte van het kind/het gezin. We willen daarbij zo kansrijk mogelijk adviseren zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. We formuleren een advies en geven daarbij ook aan, hoe het vervolgtraject verloopt en wie daarbij vanuit het DOA ondersteunt.

Binnen het domein overstijgend analyseteam werken alle onderwijssoorten binnen het samenwerkingsverband SWV 2202 PO en alle zorgpartners binnen de regio samen.

Bij het DOA overleg zijn vertegenwoordigers aanwezig van o.a.:

 • De Aventurijn (SO Renn4),
 • de Catamaran (SBO),
 • Toermalijn (SBO),
 • Thriantaschool (SO ZML),
 • Cosis (EC),
 • Yorneo (MOC),
 • De Klimtoren (observatievoorziening samenwerkingsverband),
 • De Trans (KDC),
 • GGD,
 • De leerplichtambtenaar,
 • Gemeente Emmen (De Toegang),
 • Gemeente Borger-Odoorn,
 • Mytylschool Emmen.
 • Kentalis

Hoe werkt het DOA?

Aanmelding:
Maandelijks vinden er, los van elkaar, een DOA 6- (voor de jonge kinderen) en een DOA 6+ (voor kinderen van 6-12 jaar) plaats. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd vanuit het DOA kernteam. Ouder(s) brengen hun kind in samen met de ‘inbrenger’, dit kan iemand zijn van een (reguliere) school, zorgverlener, gemeente of andere instelling/betrokkene. Dit gaat (vanuit de onderwijssetting) altijd in overleg met het betreffende ondersteuningsteam of consultatieteam. Er ligt een vraag voor dit kind voor een goede ontwikkelplek. Centrale vraag is steeds: ‘Wat heeft dit kind nodig, om zich goed te kunnen ontwikkelen?’

Bespreking:
Ouders worden uitgenodigd voor de bijeenkomst, dit is ook het streven. Soms maken ouder(s) de keuze om niet aan te sluiten en de inbrenger het woord te laten voeren. De inbrenger maakt samen met de ouder(s) de afweging wat hierin voor ouder(s) prettig is. Minimaal 4 dagen voor het overleg wordt het dossier aangeleverd via Indigo. Ouders zijn als vanzelfsprekend op de hoogte van de inhoud die gedeeld wordt en geven hiervoor (schriftelijk) toestemming. De gedeelde informatie door alle partners tijdens het overleg is vertrouwelijk: het advies wordt schriftelijk vastgelegd en toegevoegd aan het dossier van het betreffende kind. Dit advies is ook toegankelijk voor die partners buiten het overleg, die bij kunnen dragen aan de voortgang van het proces (schoolbesturen, gemeenten, hulpverleners etc.).

Advies:
Vanuit de bespreking volgt een advies waar de ouders en inbrenger mee verder kunnen. Indien nodig kunnen leden vanuit het DOA betrokken worden bij de uitvoering. Dit kan een observatie op locatie zijn, bijvoorbeeld wanneer er twijfel bestaat over een toelaatbaarheidsverklaring. Het kan ook een observatie zijn met als doel handreikingen te bieden aan de school in specifieke ondersteuningsbehoeften.

Na 8 weken vindt er binnen het DOA een eerste terugkoppeling plaats over de voortgang van het traject. Na een half jaar en een jaar volgt een generieke monitoring van de voortgang in alle adviezen.

Wanneer aanmelding bij het DOA?

Wanneer ouder(s)/school/leerling problemen/vragen hebben over de juiste ontwikkelplek bij;

 • Alle kinderen jonger dan 6 jaar die binnen het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs worden aangemeld.
 • Kinderen jonger dan 6 jaar die op een voorschoolse voorziening verblijven en er twijfel is of speciaal (basis) onderwijs een vervolgstap is.
 • Kinderen ouder dan 6 jaar die (vanuit het regulier onderwijs) binnen speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs moeten worden aangemeld, maar waarbij er twijfel is over de juiste plaatsing. Dit is altijd in overleg met het betreffende ondersteuningsteam of consultatieteam.
 • Kinderen waarvan een overgang wordt overwogen van het ene naar het andere ‘speciale’ schooltype (bijvoorbeeld SO naar SBO / SBO naar SO).
 • Kinderen die worden aangemeld bij een zorgverlener en de basisschoolleeftijd hebben of naderen (KDC – De Trans, EC – Cosis, MOC – Yorneo, Accare), als ook kinderen die doorstromen vanuit een zorgverlener naar een ander zorgaanbod/onderwijsaanbod en de basisschoolleeftijd hebben of naderen.
 • Kinderen die in een observatie- / onderzoekstraject zitten en waarvan nog nader bezien moet worden, wat een passende ontwikkelplek kan zijn.
 • Kinderen die thuiszitten en/of in een zorgvoorziening verblijven en niet (of deels) ingeschreven staan bij het onderwijs, maar wel ontwikkelmogelijkheden hebben (denk bijvoorbeeld aan kinderen met onderwijstijdverkorting op zorgboerderijen)

Het DOA kernteam plant de aanmeldingen, afhankelijk van de adviesvraag en leeftijd, over de verschillende bijeenkomsten:

 • DOA kernteam: casussen die vooral ter kennisgeving zijn en meedenken of er in de goede richting wordt gedacht op de meest kansrijke manier.
 • DOA 6+ en DOA 6- : de casussen die op de genoemde ‘DOA-manier’ goed te bespreken zijn in de tijd van 20-30 In bijzijn van ouders en betrokkenen.
 • Inbreng DOA : op de reguliere manier met alle betrokken partijen binnen het DOA, info vooraf, ouders hebben een (grote) rol in het gesprek.
 • DOA 6+ en DOA 6- met vervolg in kernteam DOA: de casussen die meer complex zijn en ook echt meer omvatten dan een onderwijs/zorg vraag. Vaak ‘moet’ er op korte termijn wel iets gedaan worden, maar om het écht grondig te bekijken is meer tijd
  Inbreng DOA: school/inbrenger levert info aan + een acute vraag (wat is er op korte termijn nodig) + een vraag wie wil aanschuiven bij het uitgebreider nadenken over deze casus. N.a.v. de aangeleverde info kan gekeken worden wie het beste mee kan denken in dat vervolg. Ouders worden betrokken in dit proces (uiteraard), maar hoeven niet persé bij het eerste grote DOA aanwezig te zijn, in klein comité is dan alle ruimte voor hun verhaal.

Wie kan aanmelden bij het DOA?

Samenwerkingsverband 2202-PO, Aventurijn, Catamaran, Toermalijn, Thriantaschool, Cosis, Yorneo, De Klimtoren, De Trans, GGD, leerplicht, Kentalis Gemeente Emmen (De Toegang) en Borger- Odoorn.

Alle genoemde partners, maar ook reguliere scholen en andere zorgverleners, kunnen kinderen inbrengen voor dit overleg.

Het proces in één overzicht

Waar kan ik aanmelden?

Aanmelden kan via het DOA kernteam: DOA@swv2202.nl 

Linda Sijtsma
Bart Heeling
Marianne Tempels
Annemiek Wichertjes
Janette Harmers
Leonie Biemans
Roelof Dolfijn