KETENPARTNERS cluster 1&2 

ketenpartners1. Landelijke regeling voor blinde of slechtziende leerlingen (cluster 1) & voor dove of slechthorende leerlingen (cluster 2).

2. Passend onderwijs voor cluster 1 & 2 samen met Bartiméus, Koninklijke Visio, Kentalis en jeugdzorg.

3. De gewone school heeft zorgplicht. De instellingen van cluster 1 & 2 hebben ondersteuningsplicht.

4. Wat is een cluster 1 of 2 instelling?

5. Ouders melden zelf hun zoon of dochter aan bij de cluster 1 of 2 instelling.

6. Samenwerking in cluster 1, informatie & contact adressen Bartiméus en Koninklijke Visio. 

7. Samenwerking in cluster 2, informatie & contact adressen Stichting Kentalis onderwijs. 

1. Landelijke regeling voor blinde of slechtziende leerlingen (cluster1) & voor dove of slechthorende leerlingen (cluster 2). 

De scholen en de begeleiding voor onderwijs aan blinde of slechtziende kinderen en kinderen met een auditieve en/of communicatie beperking (doof, slechthorend, ernstige spraak-taal moeilijkheden) vallen niet onder samenwerkingsverband 2202-PO. De extra hulp bij onderwijs voor deze leerlingen wordt landelijk georganiseerd.

2. Passend onderwijs voor cluster 1 & 2 samen met Bartiméus, Koninklijke Visio, Kentalis en jeugdzorg. 

Samenwerkingsverband 2202-PO organiseert passend onderwijs;

 • in cluster 1 (slechtziend of blind) samen met Bartiméus en Koninklijke Visio
 • in cluster 2 (doof of slechthorend) samen met Kentalis
 • samen met de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn (leerplichtambtenaren en centra voor Jeugd en Gezin)
 • & ook samen met jeugdzorg;
  – jeugdhulpverlening
  – de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD)
  – de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  – stichting maatschappelijk dienstverlening (SMD) enzovoort

DEZE ORGANISATIES NOEMEN WE KETENPARTNERS

3. De gewone school heeft zorgplicht.
De instellingen voor cluster 1 & 2 hebben ondersteuningsplicht. 

De gewone school heeft zorgplicht. De instellingen voor cluster 1 & 2 hebben ondersteuningsplicht. Deze instellingen zijn verantwoordelijk om de speciale deskundigheid te geven aan de leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het onderwijs.

Wanneer het kind/de leerling toelaatbaar is, wordt in overleg met de ouders en de gewone school een arrangement op maat gemaakt.

4. Wat is een cluster 1/2 instelling? 

Een instelling is een soort school, een school met leerkrachten & onderwijsprofessionals met speciale deskundigheid. De instellingen hebben een commissie van onderzoek & wettelijke taken.

Deze wettelijke taken zijn:

 • begeleiding binnen het gewone onderwijs
 • bepalen toelaatbaarheid tot het (voortgezet) speciaal onderwijs
 • het organiseren en uitvoeren van begeleidingsarrangementen
 • begeleiding van ouders

5. Ouders melden zelf hun zoon of dochter aan bij de cluster 1 of 2 instelling. 

Toelating tot cluster 1 en 2
De instelling of de gewone school waar de leerling is aangemeld of staat ingeschreven vraagt de toelaatbaarheid tot een instelling aan bij de commissie van onderzoek. Deze commissie beoordeelt of een leerling is aangewezen op onderwijs op de instelling of op extra hulp vanuit de instelling in het gewone onderwijs. De commissie bepaalt ook de duur van de toelaatbaarheid en welke extra hulp word gegeven. Ook adviseert de commissie bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief.

Inschrijven bij reguliere school
Als de leerling niet toelaatbaar is tot de instelling, kunnen ouders hun kind gewoon inschrijven bij een reguliere school of, als daar reden voor is, bij een (V)SO-school van een ander cluster. De instelling voor cluster 1/2 heeft dan geen zorgplicht. De ouders kiezen zelf voor een school, maar kunnen daarbij advies krijgen van de commissie van onderzoek van de instelling. Bepaalt de commissie dat de leerling extra hulp nodig heeft op een gewone school, dan heeft de cluster 1/2 instelling een ondersteuningsplicht.

Ook als de periode van toelaatbaarheid afloopt en de leerling terug- of overgeplaatst kan worden naar het gewone onderwijs, moeten ouders hun kind op een gewone school inschrijven. De instelling voor cluster 1/2 maakt met het bevoegd gezag/bestuur van de gewone school afspraken over de extra hulp voor de leerling. Als de periode van toelaatbaarheid afloopt, hebben instellingen ook de plicht om binnen acht weken een andere school of instelling voor de leerling te vinden.

Onderwijs op reguliere school
Een cluster 1 & 2 instelling kan speciale groepen leerlingen in een gewone school onderbrengen. De leerlingen staan dan ingeschreven bij de instelling, die ook verantwoordelijk blijft voor het onderwijs. Bij de uitvoering maakt de instelling zo veel mogelijk gebruik van de mogelijkheden die de gewone school biedt. Zo kunnen leerlingen dichter bij huis onderwijs volgen.

blindslechtziend6. Samenwerking en afstemming in cluster 1.

Ons samenwerkingsverband organiseert passend onderwijs voor blinde en slechtziende leerlingen samen met de Koninklijke Visio en Bartiméus. Zij spannen zich ervoor in dat elke slechtziende of blinde leerling optimaal onderwijs krijgt en werken steeds aan onderwijsinhoudelijke verbeteringen voor deze leerlingen.

Informatie & contact adressen Bartiméus en Koninklijke Visio.
Informatie, advies & aanmelden bij:
Visio via cliënt servicebureau telefoonnummer: 088-5858585
of de website www.visio.org.
Bartiméus via infolijn telefoonnummer: 0900-7788899
Hier kunt u de brochure downloaden van Bartiméus en Koninklijke Visio.

gebarentaal27. Samenwerking in cluster 2, informatie & contact adressen Stichting Kentalis onderwijs. 

Ons samenwerkingsverband organiseert passend onderwijs voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking ((doof, slechthorend en/of ernstige spraak- taalmoeilijkheden (ESM)) samen met Stichting Kentalis onderwijs.
Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking kunnen gebruik maken van die extra hulp door Kentalis. Denk bijvoorbeeld aan extra ondersteuning op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.

Informatie & contact adressen Stichting Kentalis onderwijs.
Heeft u vragen?
Kijk op Kentalis www.kentalis.nl via telefoonnummer 0800 53 68 25 47 (gratis) of stuur een mail naar info@kentalis.nl.