Het Bestuur van het SWV 22-02 PO heeft besloten de Commissie van Advies (CvA) met ingang van 1 januari 2017 van samenstelling te wijzigen.
Tot die datum zal de CvA bestaan uit Marianne Vlasblom, Nynke Posthumus en Maritza Tielbeek met ondersteuning van Janet Ramaker en Roel Weener.
Conform de bestuurlijke afspraken en besluitvorming zal de CVA vanaf 1 januari 2017 bestaan uit Janet Ramaker en Roel Weener, respectievelijk procesondersteuner en coördinator van het SWV 22-02 PO.

Het bestuur wil  Marianne, Maritza en Nynke oprecht en hartelijk danken voor de inzet en inbreng van hun kennis en kunde gedurende de periode waarin zij de CvA vormden!

Bovengenoemd besluit moet ook gezien worden als een duidelijk signaal richting het versterken van het eigenaarschap van de scholen in het SWV. Na 2,5 jaar Passend Onderwijs is het bestuur er van overtuigd dat de scholen/besturen in staat zijn om kwalitatief goede en zorgvuldig opgebouwde aanvragen voor een TLV in te dienen bij het SWV.
Om dat eigenaarschap te benadrukken is er niet alleen gekozen voor een ander samenstelling van de CvA, maar ook voor een andere aanvraagprocedure.

Vanaf 1 januari 2017 is het aan de besturen en scholen zelf om zorg te dragen voor de wettelijk verplichte inzet van een 1ste en 2de deskundige, zoals hierna beschreven in Artikel 16 van de Ministeriële Regeling:

Artikel 16: Ministeriële Regeling Commissie van Advies/Toelatingsadviescommissie 

  1. In een ministeriële regeling is bepaald dat voor de toelating tot het speciaal basisonderwijs en voor toelating tot het (voortgezet) speciaal onderwijs de stichting zich moet laten adviseren door een orthopedagoog en door een tweede deskundige, afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling (zoals blijkt uit de gegevens van de ouders of de school), door een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een maatschappelijk werker, een arts of een kinderpsychiater.
  2. Door het opleggen van deze verplichting is geborgd dat de stichting relevante deskundigheid betrekt bij de beslissing over het wel of niet verwijzen van leerlingen naar speciale voorzieningen in en/of buiten de stichting.

Om de aanvraag van een goede en geldige TLV te ondersteunen, heeft het SWV 22-02 PO een Word-formulier AANVRAAG TOELAATBAARHEIDSVERKLARING en een Word-formulier integrale zienswijze aanvragende school samengesteld. Deze formulieren gelden vanaf 1 januari 2017 als STANDAARD AANVRAAG FORMULIEREN voor het SWV 22-02 PO en zijn hier digitaal beschikbaar.
Voor vragen over dit besluit en de gewijzigde werkwijze kan contact worden opgenomen met Janet Ramaker via info@swv2202.nl.

AANLEVERDATUM
TLV aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend doormiddel van de webformulieren en uiterlijk tien werkdagen na ontvangst informeert de CvA de betrokken partijen.AANVRAGEN TLV

1. Wat doet de commissie van advies? 

De commissie van advies adviseert het bestuur van het samenwerkingsverband over het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs.

  • de CvA bestaat uit de coördinator en de procesondersteuner van het SWV 22-02PO
  • de CvA toetst de aanvragen TLV procedureel
  • in complexe aanvragen heeft de CvA de mogelijkheid een externe onafhankelijke deskundige in te schakelen

2. Een TLV & grensverkeer Nederland Duitsland. Hoe werkt dat? 

shutterstock_grens-nederland-duitsland-buren--e1417509125890-250x250Een leerling met de Nederlandse Nationaliteit woont en gaat naar school in Duitsland. Als deze leerling wordt aangemeld bij een SO of SBO school in Nederland, moet het SWV waarbij de SBO/SO school is aangesloten een toelaatbaarheidsverklaring afgeven. Op het moment dat die toelaatbaarheidsverklaring wordt toegekend, kan de leerling worden geplaatst in het SBO of SO van samenwerkingsverband 2202-PO. De bekostiging van deze leerling wordt automatisch geregeld via DUO/OCW.