LEERLINGGEGEVENS & PRIVACY

privacy1. Wat doet samenwerkingsverband 2202-PO met de gegevens van uw zoon of dochter? 

2. Eerst in gesprek met u, en toestemming geven is belangrijk! 

3. Uw recht om de gegevens van uw kind te bekijken. 

4. Wat is dat, de Wet bescherming persoonsgegevens? 

5. Links naar website ouders & onderwijs en de “handreiking privacy ouders”. 

1. Wat doen scholen en samenwerkingsverbanden met de gegevens van uw zoon of dochter? 

Als uw kind extra hulp krijgt op school, zijn er gegevens nodig om te weten te komen welke hulp nodig is. Dat zijn gewone persoonsgegevens zoals naam en adres, en ook bijzondere gegevens zoals informatie over de gezondheid of problemen in de ontwikkeling van uw kind.

De leerkracht en ook andere specialisten hebben deze gegevens nodig om uw kind de beste hulp te geven. Het is voor u als ouder goed om te weten wat uw rechten zijn als het gaat om de privacy van uw kind. En ook om u te laten zien hoe de scholen binnen samenwerkingsverband 2202-PO en het samenwerkingsverband zelf omgaan met de gegevens van uw dochter of zoon.

2. Eerst in gesprek met u, en toestemming geven is belangrijk! 

In de wet staat dat het samenwerkingsverband de informatie over uw kind mag gebruiken als dat nodig is. De leerkracht vraagt u eerst toestemming! Het is belangrijk om deze toestemming te geven zodat gegevens die nodig zijn voor het geven van de beste hulp voor uw zoon of dochter kunnen worden opgevraagd bij, of te delen met, instanties ook buiten het onderwijs.

3. Uw recht om de gegevens van uw kind te bekijken. 

Als ouders heeft u altijd het recht om de gegevens van uw kind te bekijken. Dit heet het recht op inzage. Wanneer u hierom vraagt, moet u binnen 4 weken een reactie ontvangen. De leerkracht moet u, de ouders, informeren over de manier waarop en ook waarvoor de gegevens worden gebruikt (artikelen 33 & 34 van de wet bescherming persoonsgegevens). En de leerkracht

moet het voor u mogelijk maken deze rechten uit te voeren.

4. Wat is dat, de Wet bescherming persoonsgegevens? 

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gaat over de informatie plicht en het transparantie beginsel.

De artikelen 33 en 34 zijn bedoeld zodat u, de ouders greep kunt houden op de gegevens van uw dochter of zoon. Dan kunt u zelf beslissen of u de zaken wel of niet op hun beloop laat.

5. Links naar website ouders & onderwijs en de “handreiking privacy ouders”. 

Op de website van ouders & onderwijs staan de belangrijkste zaken op een rijtje. De handreiking voor ouders in het kader van de privacy passend onderwijs is opgesteld in samenwerking met de primair- en voorgezet onderwijs Raden en het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. In deze “handreiking privacy voor ouders”  van de PO-Raad, VO-raad en het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs leest u daar meer over.

Bijlagen bij het ondersteuningsplan